Evaluatie Strooibeleid winterseizoen 2016-2017

Reactie gemeente Enschede

2017doorteekje2

Op donderdag 13 april heeft de Fietsersbond de notitie Evaluatie Strooibeleid gemeente Enschede aan wethouder Hans van Agteren aangeboden. De schriftelijke en mondelinge reacties worden hieronder gegeven.

De Fietsersbond is blij dat fietsdoorsteken nu worden meegenomen bij het strooibeleid. Daarnaast blijft het melden van missers belangrijk, beter snel melden dan later klagen.

Evaluatie strooibeleid

Na het aanbieden van de notitie is het woord aan de wethouder.

Wethouder geeft aan dat er dit jaar vele positieve reacties zijn ontvangen op strooibeleid. Toch ging er ook wel wat mis (bijv. Weth. Elhorststraat verkeerde afslag) en zijn er nog enkele verbeterpunten. Nieuwe strooiroutekaart wordt deze zomer weer ter inzage gelegd. Fietsersbond (FB) geeft aan dat met name bij fietsdoorsteken niet of te laat de sneeuw wordt opgeruimd. Gemeente zal dit nader bezien i.h.k.v. strooibeleid. Het direct melden aan gemeente is meest effectief. Innovaties en nieuwe technieken worden ook op voet gevolgd. Een en ander hangt wel af van budget. Nieuwe veegmachine in Twente (de zgn. Velocity bleek bijvoorbeeld is erg storingsgevoelig en wordt niet langer ingezet). Zie verder bijlage 1.

Bijlage 1

Conclusies Fietsersbond

  1. Het proces van jaarlijkse bijstelling van de strooikaart functioneert goed.
  2. De kwaliteitscontrole is onvoldoende en dient georganiseerd te worden.
  3. De techniek van gladheidsbestrijding dient continu verbeterd te worden.

Reactie gemeente

1. Het proces van jaarlijkse bijstelling van de strooikaart functioneert goed.

Dat gevoel hebben wij ook. In het voorjaar beginnen we al weer met het inventariseren van de wijzigingen in de wegen en fietsroutes. Hierdoor kunnen we de concept strooikaart al voor de zomervakantie ter inzage kunnen leggen t/m ongeveer 3 weken na de zomervakantie.

2. De kwaliteitscontrole is onvoldoende en dient georganiseerd te worden.

De strooiroutes worden nu uitgevoerd op basis van vooraf ingestelde routes op de tomtom. Hierdoor is het voor de chauffeurs duidelijker en makkelijker om de routes goed te rijden.

Bij sneeuwval proberen we voor de sneeuwval alvast een laag zout op de wegen te leggen, zodat de sneeuw direct smelt als het op het wegdek valt. Als de sneeuw langer aanhoudt worden de sneeuwschuiven in combinatie met de strooiers ingezet. Je kunt echter pas beginnen met schuiven als er al een laagje sneeuw ligt. De schuif kan namelijk niet tot precies op het wegdek schuiven. Het restant sneeuwlaagje wordt met zout gestrooid en dooit zo weg.

Bij een normale uitruk gaan alle 17 strooiers op pad. Die behandelen eerst de hoofd(fiets)wegen en busbanen en aansluitend de overige wegen en fietspaden. Het is niet mogelijk om de routes van alle strooiers zodanig aan elkaar te laten sluiten, dat er tijdelijk geen sneeuwrillen op kruispunten komen te liggen. Die worden echter direct na de routes weggewerkt door nabewerking. Dit is georganiseerd.

De op pagina 5 genoemde nazorgpunten hebben wij uit de media vernomen. We kunnen dit soort zaken een stuk sneller oplossen als de melding direct aan de gemeente wordt doorgegeven, zoals ook bij de Wethouder Elhorststraat. Voor de nazorgpunten aan de Gronausestraat is direct een oplossing gezocht en die is nu in de route opgenomen.

3. De techniek van gladheidsbestrijding dient continu verbeterd te worden.

De huidige gladheidbestrijding in Enschede wordt uitgevoerd met de best mogelijke technieken die effectief en efficiënt toepasbaar zijn. We houden de nieuwe technieken goed in de gaten en proberen die zo nodig en mogelijk ook uit.
Twente Milieu meldt over de velocity: “We hebben afscheid genomen van de velocity. We hebben de velocity de afgelopen twee jaar niet kunnen testen. Begin dit jaar brak de ophanging van de borstel bij de eerste test. We zijn van mening dat de voordelen in het Nederlandse klimaat te beperkt zijn. Bovendien staat het niet in verhouding tot de kosten.”

Categorieën