Onderzoek van Universiteit Twente en Gemeente Enschede

Fietsers wachten langer dan automobilisten

Uit onderzoek van Universiteit Twente en Gemeente Enschede blijkt dat fietsers in Enschede significant langer dan automobilisten moeten wachten voor verkeerslichten. Uit het onderzoek van de Fietsersbond “Vervelende Verkeerslichten” bleek eerder al dat veel verkeerslichten niet fietsvriendelijk zijn afgesteld. Dit nieuwe onderzoek bevestigt dit beeld.
Waar het Fietsersbond onderzoek was gebaseerd op eigen metingen op een beperkt aantal momenten is het nieuwe onderzoek gebaseerd op de data van de verkeerslichten zelf.

Voorpagina Hemme

Bij vier VRI’s wordt de (al hoge) norm van 40 seconden gemiddelde wachttijd uit de Fietsvisie overschreden. Bij 70% van de VRI’s is sprake van significant kortere wachttijden voor gemotoriseerd verkeer ten opzichte van fietsverkeer. Door tijdens de spits fietsers bij AFTG (Alle Fietsers Tegelijk Groen) nog maar één keer per cyclus groen te geven heeft een sterk verhogend effect gehad op de gemiddelde wachttijd. Het afstellen van de VRI’s in de Noordelijke Netwerkregeling zodat deze een goede doorstroom van gemotoriseerd verkeer faciliteren heeft geleid tot een toename in de wachttijden voor fietsers. (zie verder het onderzoek van Universiteit Twente en Gemeente Enschede)

Doordat de opgeslagen gegevens in het verkeerslichtensysteem voor fiets en auto niet gelijk zijn is de meetmethode niet exact gelijk en vergt dit, volgens de gemeente, nadere studie.

Aanbevelingen

Het rapport komt met de aanbeveling om fietsers bij alle AFTG-regelingen altijd twee keer per cyclus groen te geven en de Noordelijke Netwerkregeling fietsvriendelijker in te stellen. De Fietsersbond heeft de gemeente gevraagd de aanbevelingen snel uit te voeren en niet te wachten tot de nieuwe, nog op te stellen, Fietsvisie is vastgesteld. De gemeente meldt dat dit zeker ook aanleiding is om mee aan de slag te gaan, maar benadrukt dat de aanbevelingen niet zijn getoetst op gevolgen/haalbaarheid. De Fietsersbond acht het vanzelfsprekend dat als de fietser meer tijd krijgt dat de automobilist per cyclus daardoor een beetje minder tijd krijgt. De auto te veel groen geven is bevordering van het autoverkeer en daarmee in strijd met het voorgestelde beleid.

Prioriteit

Dat in het mobiliteitsplan 2004-2015 aan de doorstroming van het autoverkeer prioriteit wordt gegeven boven de oversteekbaarheid van de singel door fietsers, was de reden dat de afstelling van verkeerslichten voor fietsers werd verslechterd. Als Enschede het fietsen wil bevorderen dan zal, zeker tijdens de spits, de fiets twee keer per cyclus groen horen te krijgen en niet langer dan automobilisten hoeven te wachten. (zie verder de Zienswijze Mobiliteitsvisie van de Fietsersbond)

Categorieën