Nimby in Lonneker

F35 Oldenzaal dreigt te mislukken

fietssnelweg-f35-enschede

In 2020 is in Lonneker fel geprotesteerd tegen de komst van de fietssnelweg F35 door het dorp, aanleiding voor de gemeente om met een ‘fasterclass’ op 8 augustus 2020 in gesprek te gaan met de bewoners, voor een oplossing. Bij deze ‘fasterclass’ bleek al dat een belangrijke eis van de fietssnelweg – 4 meter breed – moeilijk te combineren zou zijn met de wensen van het dorp. De groep bewoners kreeg er uiteindelijk van de wethouders Van Houdt en Diepemaat de toezegging om met een alternatief plan te komen. “Van de ‘4-meter-eis’ F35 mag slechts beperkt worden afgeweken als dit alternatieve plan verder aan alle andere eisen voldoet, en duidelijk beter dan het oorspronkelijke masterplan-F35 zou worden.” Deze toezegging was de aanleiding voor werkgroep De Rode Loper F35.

Aandacht voor 4 mogelijke tracés binnen Lonneker

4traces

De 2 eerder door klankbordgroep uitgewerkte westelijke tracés door het dorp kregen onder de bewoners geen ‘draagvlak’, er kwamen 2 oostelijke tracés bij, vanaf Dorpsplein naar de Oldenzaalsestraat. Bij het bespreken van de 4 tracés, te waarderen middels 7 diverse ‘toetsings-criteria’, bleek al dat de dorpelingen er alles aan gelegen was om een F35 door de Pastoor Balkstraat te voorkomen. Geen zwaar wegende argumenten, maar de criteria privacy en bereikbaarheid (parkeerplaatsen) werden zwaar gewaardeerd. Ook aantrekkelijkheid en veiligheid telden zwaar mee, maar deze criteria lijken subjectief.

4traces2

De veiligheid van fietsers langs en over de N733 is niet te vergelijken met die op fietsstraten in het dorp. Ook over de (on-)veiligheid van doorkruisen Dorpsplein verschilden de inzichten. De bewoners willen gewoon geen extra fietsers lang hun huizen. De werkgroep ‘Rode Loper F35’ werd de stem van het dorp Lonneker. Alle aandacht ging naar de gevolgen van de 4 in detail uitgewerkte tracé-keuzen binnen de bebouwde kom van Lonneker, de verstrekkende gevolgen van deze keuzen buiten Lonneker bleven buiten beeld. Traject Oldenzaalsestraat was nog niet uitgewerkt, en men ging er zelfs nog van uit dat er wel ruimte zou zijn van een 4 meter breed pad aan oostzijde N733.

Heel Lonneker mag meestemmen

Met flyers werden alle bewoners van Lonneker geïnformeerd over 4 mogelijke tracés:

  1. Schuttekamp/Nieuwedijk
  2. Spölminkweg/Pastoor Balkstraat/Nieuwedijk
  3. Dorpsplein/ Dorpsstraat/Oldenzaalsestraat
  4. Scholten Reimersstraat/Oldenzaalsestraat

Begin februari 2021 liet men het hele dorp digitaal stemmen middels de 7 criteria, na een info-avond op 9 februari 2021, waar eerst 5 belangengroepen hun visie mochten laten horen aan de +/- 100 aanwezigen. 3 van de 5 groepen: Natuur&Milieu, Verkeersveiligheid (gemeente Enschede), en Fietsersbond spraken er met duidelijke argumenten de voorkeur uit voor ‘tracé Balkstraat’. Alleen Dorpsraad en Ondernemers kozen voor ‘tracé Dorpsstraat’. Desondanks werd door een grote meerderheid van de 489 deelnemende bewoners gekozen voor ‘tracé Dorpsstraat’. “Het dorp heeft gesproken”

Lokale gevolgen tracé-keuze bewoners

Een grote complicatie is dat de Rode-Loper-werkgroep – het dorp – een tracé heeft gekozen dat voor binnen Lonneker de beste oplossing lijkt, maar grote en lastige gevolgen heeft voor het resterende lange tracé buiten Lonneker tot Oldenzaal. In de aan alle bewoners gerichte flyer gaat de aandacht naar 4 route-varianten terwijl volgens de flyer de aansluiting aan de Oldenzaalsestraat en een 4 meter breed pad daar dan nog in onderzoek zijn, daarover konden geen details worden genoemd. De keuze voor lokale belangen tegenover een groter algemeen belang is zeer begrijpelijk, maar moet wel in een breder perspectief worden geplaatst. De F35 is niet alleen voor de bewoners van Lonneker. ‘Nimby’-argumenten gaan overheersen als daar alle aandacht op wordt gericht, zoals in vergelijkbare discussies rond windturbines.

FSWLent

Verstrekkende gevolgen tracé-keuze

Het gekozen F35-tracé komt nu grotendeels langs een drukke provinciale weg, met ook nog een gelijkvloerse kruising, met stoplichten, i.p.v. het oorspronkelijke masterplan-tracé langs de oude spoorlijn met tunnel onder de N733. Deze route is zeer onaantrekkelijk voor fietsers, en dat blijkt niet het grootste probleem: De lastige gevolgen van deze keuze worden pas goed zichtbaar nu het resterende tracé moet worden uitgewerkt door de provincie i.s.m. leden werkgroep ‘Rode loper F35’. Voor een 4-meter breed fietspad langs de Oldenzaalsestraat blijkt geheel geen ruimte, maar ook twee 3-meter fietspaden, aan beide zijden Oldenzaalsestraat voor beide richtingen, blijken erg lastig in te passen.

Tussen de woningen en de Oldenzaalsestraat, net ten noorden van de geplande kruising bij de Dorpsstraat, is te weinig ruimte voor een fatsoenlijk fietspad: slechts 2,5 meter. Terwijl 200 meter verder, voorbij Beukerstraat te weinig ruimte is aan de oostzijde N733, voor 4 meter t.b.v. 2 richtingen. En meer dan 1x oversteken van N733 is zeker onacceptabel. Alleen het onteigenen van gronden of het verplaatsen van de N733 biedt mogelijkheden.

Einde F35 ?

De F35 dreigt hier te degraderen tot de huidige (maar verbeterde) fietspaden langs de hele Oldenzaalsestraat, N733. Deze door de werkgroep (lees bewoners Lonneker) gekozen oplossing vinden wij niet F35-waardig en zien we als mislukking van het project F35.
Wij blijven bij de eis van een 4 meter breed fietspad, wat slechts plaatselijk kan worden versmald tot 3 meter, zoals nu ook het geval is op traject Borne-Hengelo. Een versmalling moet beperkt tot een lengte van 10-tal meters en met voldoende zicht over de hele versmalling, ivm tegenliggers.

FSWArnhem2

Wij hopen dat de gemeente en provincie de tracé-keuze goed overweegt, en daarbij niet afwijkt van de oorspronkelijke eisen die gesteld zijn aan fietssnelweg F35. Deze eisen zijn er niet voor de luxe, over de noodzaak daarvan hebben wij eerder geschreven. Ook het oorspronkelijke uitgangspunt van de werkgroep in toezegging wethouders wordt niet meer gehaald: het gekozen tracé is geen verbetering. Als een goede F35 volgens de eisen niet mogelijk is langs deel Oldenzaalsestraat, dan moet het oorspronkelijke masterplan-tracé door Lonneker worden heroverwogen, ook al is dit tegen de wens van de bewoners.

PS: De Dorpsraad Lonneker heeft gereageerd op dit artikel, en daarop zijn delen van de tekst die een activistische rol insinueren verwijderd.

Categorieën